วันที่ หมวดหมู่ รายการ
2 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านสว่างไปจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลปิดประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี(อย่างไม่เป็นทางการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อนมจืด ขนาด 180 ซีซี โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านสว่างไปจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านสว่างไปจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านสว่างไปจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านสว่างไปจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ)
15 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อคุรภัณฑ์การเกษตร (รถพรวนดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อคุรภัณฑ์การเกษตร (รถพรวนดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านสว่างไปจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านสว่างไปจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เขตที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest