วันที่ หมวดหมู่ รายการ
19 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุในการรับรอง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อของสมนาคุณสำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศและของรางวัลสำรับผู้เข้าประกวดนางนพมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาวงดนตรี นักร้อง นักดนตรี พร้อมหางเครื่อง เพื่อใช้แสดงในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลางเเละบริเวณรอบงาน โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะเเบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ศก 81-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำเวทีแคตวอครูปตัวยู โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจ้างตกแต่งไฟประดับบริเวณรอบหนองกวางดีดทางเข้าและเวทีกลางน้ำในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 พร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายเครื่องห้ามตั้งวางและจำหน่ายสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุจัดทำสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
6 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและดำเนินการตามแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและดำเนินการตามแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (60 พรรษา) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างทำตะแกรงเหล็กใส่ขยะแยกชนิด 4 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest