วันที่ หมวดหมู่ รายการ
24 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศวีไอพี พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2562 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) พร้อมการจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องอบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อรถซาเล้งมอเตอร์ไซค์เก็บขยะพ่วงหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะหนองกวางดีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขออนุมัติจ้างเหมาพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (วีไปพี) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 20-23 ม.ค 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) พร้อมการจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ม.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) พร้อมการจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ม.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e ? bidding) พร้อมการจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง
28 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ชั้นสแตนเลส ขนาด 3 ชั้น) และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือนมกราคม 2562 ตามรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำเดือนมกราคม 2562 ตามรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เดือน มกราคม 2562 (1 - 31 มกราคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (60 พรรษา) ประจำเดือนมกราคม 2562 ตามรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (60 พรรษา) ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร ชนิด 8 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest