วันที่ หมวดหมู่ รายการ
19 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562)
15 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารกลางวัน ของหวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มี.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารกลางวัน ของหวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงรักษาตามระยะปกติ รถยนต์บรรทุกขยะแบบบีบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ศก 81-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ติดตาม และประชาชนที่มารอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนสว่างสุขใจ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1521 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา) ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest