วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 ต.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 13 ถึง หมู่ 14 ถึง สี่แยกลุงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหลังทวีกิจ (ชุมชนบกศรีหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเกรียงศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในชุมชนบกศรีหลักเมือง (ซอยทวีคูณ)(ชุมชนบกศรีหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุซ่อมแซมกลีบกระทงกลางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการลอยกระทง 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (๖๐ พรรษา) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในชุมชนบกศรีหลักเมือง (ซอยทวีคูณ)(ชุมชนบกศรีหลักเมือง)
18 ต.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหลังทวีกิจ (ชุมชนบกศรีหลักเมือง)
18 ต.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเกรียงศักดิ์
18 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 13 ถึง หมู่ 14 ถึง สี่แยกลุงแก้ว
17 ต.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 13 ถึง หมู่ 14 ถึง สี่แยกลุงแก้ว
17 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest