วันที่ หมวดหมู่ รายการ
25 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานรัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกรปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงไย หนองหญ้าลาด 2 สุดฝายหนองหญ้าลาด
20 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงไย หนองหญ้าลาด 2 สุดฝายหนองหญ้าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-4742 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 4742 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๔๙๕ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหลังทวีกิจ (ชุมชนบกศรีหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 13 ถึง หมู่ 14 ถึง สี่แยกลุงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเกรียงศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในชุมชนบกศรีหลักเมือง (ซอยทวีคูณ)(ชุมชนบกศรีหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชิดบัญชา ซอย 7 (ช่วงจากแยกถนนชิดบัญชาไปทางทุ่งนาหนองตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พ.ย. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกรปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พ.ย. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกรปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest