วันที่ หมวดหมู่ รายการ
25 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (๖๐ พรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อทำความสะอาด ดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในชุมชนราษฏร์พัฒนา (พื้นที่การจ้างที่1) ที่ศก52504/1823 ลงวันที่ 19 ธ.ค 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 2
24 ธ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนน้ำอ้อมน้อย ซอย 3
24 ธ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 3
24 ธ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 1
23 ธ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังบ้าน สท.ชัยรัตน์
23 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังบ้าน สท.ชัยรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้ในบริเวณพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (๖๐ พรรษา) ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าส่องสว่างเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ธ.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะ เขตที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนนแสงจันทร์ทั้งสองข้างทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest