วันที่ หมวดหมู่ รายการ
16 ม.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสินประดิษฐ์
16 ม.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอนันตภักดี
16 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 3 แยก ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ม.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 3 แยก ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ( (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 095-56-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 3 แยก ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา
7 ม.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 3 แยก ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา
6 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางคำมวล (ช่วงจากแยกถนนชิดบัญชาถึงสุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยคุณเพิ่มศรี ชื่นชม (ชุมชนสว่างร่วมใจสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศวีไอพี พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest