วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. น้ำอ้อมน้อย หมู่ 4 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP 35A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างยงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (๖๐ พรรษา) ประจำเดือน กุม๓าพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 3 แยก ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนน้ำอ้อม ซอย 3 (ชุมชนน้ำออ้อมเหนือ)
16 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ
16 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-004 ถนนบารมี สายทางหนองหญ้าลาด หมู่ที่2,3 ตำบลหนองหญ้าลาด
16 ม.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-0012 สายทางบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหญ้าลาด

Share on Line
Share on Pinterest