วันที่ หมวดหมู่ รายการ
13 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนน้ำอ้อม ซอย 3 (ชุมชนน้ำออ้อมเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านกำนันวินิจ (ช่วงจากแยกถนนชิดบัญชาถึงสุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุ โครงการประกวดทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลังสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ (ซอยร่วมใจสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-0012 สายทางบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหญ้าลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-004 ถนนบารมี สายทางหนองหญ้าลาด หมู่ที่2,3 ตำบลหนองหญ้าลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-0012 สายทางบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหญ้าลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-004 ถนนบารมี สายทางหนองหญ้าลาด หมู่ที่2,3 ตำบลหนองหญ้าลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ก.พ. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-0012 สายทางบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหญ้าลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ก.พ. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-004 ถนนบารมี สายทางหนองหญ้าลาด หมู่ที่2,3 ตำบลหนองหญ้าลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนน้ำอ้อม ซอย 3 (ชุมชนน้ำออ้อมเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนน้ำอ้อม ซอย 3 (ชุมชนน้ำออ้อมเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ม.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬากลาง
30 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างย้าย ติดตั้งและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest