วันที่ หมวดหมู่ รายการ
16 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุโครงการตรวจคัดกรองจัดเตรียมสถานที่ จัดตั้งศูนย์พักคอยและจุดตรวจ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างต่ออายุโดเมนเนมและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน)
16 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน)
16 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น หมายเลขทะเบียน กค 1192 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 2 ยาวจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 2 ยาวจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-4676 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ-2156 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-4676 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อม (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (เขตที่ 1,2,3 และ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผ้าประดับเพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศก81-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อม รถยนต์หมายเลขทะเบียน ศก 81-2951 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest