วันที่ หมวดหมู่ รายการ
2 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมีแววแสงจากน้ำฟ้าไปจนสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมีแววแสงจากน้ำฟ้าไปจนสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสินประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอนันตภักดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสินประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอนันตภักดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกไฟแดงไปถึง ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา (ชุมชนน้ำอ้อมน้อยพัฒนา)
23 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ (442-56-001,442-56-002 และ 442-56-001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอนันตภักดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสินประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เขตที่ 2,3.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชิดบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องแต่งกายในการดับเพลิงในอาคารชุด (SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกไฟแดงไปถึง ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา ชุมชนน้ำ้อมน้อยพัฒนา
9 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มี.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น 3 (ตามโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์)

Share on Line
Share on Pinterest