วันที่ หมวดหมู่ รายการ
21 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดาบเอาะ (ชุมชนก้าวหน้าสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดาบเอาะ (ชุมชนก้าวหน้าสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกตลาดเย็นบ้านบก
20 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสริมราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกตลาดเย็นบ้านบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกตลาดเย็นบ้านบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสริมราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกไฟแดงไปถึง ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา (ชุมชนน้ำอ้อมน้อยพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 5720 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสริมราษฎร์
16 เม.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสริมราษฎร์
16 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสินประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอนันตภักดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมีแววแสงจากน้ำฟ้าไปจนสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-496 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest