วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกไฟแดงไปถึง ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา (ชุมชนน้ำอ้อมน้อยพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สีเหลือง หมายเลขทะเบียน 81-2832 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3352 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกตลาดเย็นบ้านบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผ้าประดับสีขาว/สีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมอะไหล่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำเดือน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (60 พรรษา) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฆ4943 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกไฟแดงไปถึง ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา (ชุมชนน้ำอ้อมน้อยพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (๖๐ พรรษา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะ เขตที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อม รถยนต์หมายเลขทะเบียน ศก 81-2951 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดาบเอาะ (ชุมชนก้าวหน้าสามัคคี)

Share on Line
Share on Pinterest