วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารายบุคคลเพื่อทำความสะอาด ดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯลฯ (ชุมชนชิดบัญชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะเขตที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทงการซึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ศก 82-3495 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสาย Fiber Optic กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 - 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 - 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กมษ-29 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประเพณี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ต.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างแต่งตัวพร้อมชุดผู้ถือป้ายนำขบวนแห่ ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งไฟพร้อมรื้อถอนเวทีกลางและบริเวณรอบงานในโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest