วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (น้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนศิริพัฒนา (ชุมชนศิริพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน) โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนศิริพัฒนา (ชุมชนศิริพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนน ค.ส.ล. ซอยศรีโพธิ์ (ชุมชนหนองหญ้าลาด 1) โดยวิธีคัดเลือก
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก
9 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-2952 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน สท.เกียรติศักดิ์ บุตรศรีพันธ์ ซอย 3 ยาวจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน สท.เกียรติศักดิ์ บุตรศรีพันธ์ ซอย 3 ยาวจนสุดซอย (ชุมชนสว่างสุขใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์)
23 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เสาอากาศรับส่งสัญญาวิทยุสื่อสารประจำฐานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) โดยวิธีคัดเลือก
23 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนน้ำอ้อม ซอย 1 โดยวิธีคัดเลือก
23 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-496 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) และสถานที่ฟื้นฟู (พักรับขวัญ) สำหรับผู้ที่ออกจากพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ(ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า70%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน) โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest