ชื่อ
: นางสาวปิ่นหยก แซ่เตีย
ตำแหน่ง
: แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
โทรศัพท์
: