ชื่อ
: พ.จ.อ.ไพศิษฐ์ ชนธนัสม์พงศา
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทรศัพท์
: