ชื่อ
: พ.จ.อ.หญิงนรินทร พูลมาตย์
ตำแหน่ง
: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทรศัพท์
: 0-4566-1381 ต่อ 144