ชื่อ
: นางสาวณพิชญา ชมภูพื้น
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
โทรศัพท์
: 0-4566-1381 ต่อ 144