ชื่อ
: นางปณิตฐา บริพันธ์
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: 0-4566-1381 ต่อ 141