ชื่อ
: นางเตือนใจ ตรองจิต
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
โทรศัพท์
: