ชื่อ
: นางประยูร ไพรมณี
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์
: