ชื่อ
: นางฐิภาพัทธ์ ทัพพ์อภิโชติ
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทรศัพท์
: