ชื่อ
: นางเตือนใจ ตรองจิต
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
โทรศัพท์
: