ชื่อ
: ปณิตฐา บริพันธ์
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: