ชื่อ
: นางสุจิตรา แก้วลา
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์
: