ชื่อ
: พันจ่าเอกเทวเทพ โป๊ะเงิน
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์
: -