ชื่อ
: นางสาวณัฐสุดา หลอมทอง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0652385779