ชื่อ
: นางจารุภา สมจิตติ์ชอบ
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์
: