ชื่อ
: นางสุดารัตน์ ไชสัตย์
ตำแหน่ง
: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์
: