ชื่อ
: นางกัลยกร สุวรรณกูฏ
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์
: 065-035-1168