ชื่อ
: นายเชิงชาย จำปาทอง
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์
: