ชื่อ
: นางสาวกรกนก ไชยะเดชะ
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์
: