ชื่อ
: นางกาญจนา กัณหาบุตร
ตำแหน่ง
: ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์
: 08-6248-0325