thumbs
นายพรนิรันดร์ จัยสิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม้)

thumbs
นางติ๋วหวาน พฤกษีดา
ครู

thumbs
นางพัชรี ไชยโยธา
ครู

thumbs
นายภิญโย พงษ์ชุ่ย
ครู (คศ.1)

thumbs
นางวิไลวรรณ สว่างวงษ์
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

thumbs
นายเกรียงไกร ธาระพันธ์
ครู (คศ.2)

thumbs
นายเดชา แพงสี
ผู้ช่วยครู

thumbs
นายธงชัย วงค์มะลี
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางวิไลวรรณ บุรมย์
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางสาวถนอมพร วรรณทอง
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางสาวศรีวิไล สิงซอม
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางสาวปุณณดา ชะนะนิน
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางสาวธารดา ปวะบุตร
ผู้ช่วยครู

Share on Line
Share on Pinterest