thumbs
นางสุจิตรา แก้วลา
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

thumbs
นางสาวลักษณีวรรณ ศิลาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

thumbs
นางสาวพิมพ์วรา แสงใส
นิติกรปฏิบัติการ

thumbs
นายสิริดี พูลสุข
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ

thumbs
นางกฤติมา พูลสุข
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ

thumbs
นายฐิติวัฒน์ ศรไชย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

thumbs
นางสาววริษฐา เลือกนารี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

thumbs
นายสมาน สนทยา
คนงานทั่วไป

thumbs
นายปรวัตร ครองยุทธ
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest