thumbs
นางเตือนใจ ตรองจิต
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

default
นางเตือนใจ ตรองจิต
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

thumbs
นางมินตรา เกษหงษ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

default
นายชินภัทร พละศักดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

default
นางนภาพร ตั้งพิทักษ์ไกร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสาวศุภรดา ปัสสาสิงห์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

default
นางสาวรัชดาภรณ์ จันทร์กอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

Share on Line
Share on Pinterest