thumbs
นางปณิตฐา บริพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0-4566-1381 ต่อ 141
default
นางสาวอรกร หิรัญธามน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

thumbs
นางสาวณพิชญา ชมภูพื้น
หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
0-4566-1381 ต่อ 144
thumbs
นายปริญญา บุญมานพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
-
thumbs
นางวนิดา จารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
-
default
นางเปี่ยมลาภ ชนธนัสม์พงศา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

thumbs
พ.จ.อ.หญิงนรินทร พูลมาตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
0-4566-1381 ต่อ 144
thumbs
นายณัฐพงศ์ แสงศัพท์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
-
thumbs
พ.จ.อ.ไพศิษฐ์ ชนธนัสม์พงศา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

default
นายธนกฤต เที่ยงดาห์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวดิษยา ชุมสงคราม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

default
นางศศิธร วงษ์มาเกษ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

default
นางสาวปิ่นหยก แซ่เตีย
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

Share on Line
Share on Pinterest