thumbs
นายพรนิรันดร์ จัยสิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
นางธัชกร พิมพา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
08-5028-5669 , 0-4566-1897
thumbs
นางณภัสสรณ์ จันทร์ประทักษ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
-
thumbs
นางณภัทร์ จำปารัตน์
นักวิชาการศึกษา
-
thumbs
นางสาวนวลจันทร์ พิมพา
นักวิชาการศึกษา
-
thumbs
นางทิพย์วรรณ หวังดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
-
thumbs
นางสิรินยา ภูพวก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
08-5469-9871
thumbs
นางสาวศิริวรรณ ตั้งพิทักษ์ไกร
เจ้าพนักงานธุรการ
08-9617-8327
thumbs
นางสุดาวรรณ อุทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑(อนุบาลบ้านป่าไม้)

thumbs
นางกาญจนา กัณหาบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
08-6248-0325
thumbs
นางวิไลวรรณ สว่างวงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นางสาวประชุมพร วรรณสาย
ครูผู้ดูแลเด็ก
-
thumbs
นางติ๋วหวาน พฤกษีดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
-
thumbs
นางศิรินันท์ ผิวใสยา
ครูผู้ดูแลเด็ก
-

Share on Line
Share on Pinterest