thumbs
นายพรนิรันดร์ จัยสิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
นางธัชกร พิมพา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
08-5028-5669 , 0-4566-1897
thumbs
นางณภัสสรณ์ จันทร์ประทักษ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
-
thumbs
นางณภัทร์ จำปารัตน์
นักวิชาการศึกษา
-
thumbs
นางสาวนวลจันทร์ พิมพา
นักวิชาการศึกษา
-
thumbs
นางทิพย์วรรณ หวังดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
-
thumbs
นางพิมพ์นารา ภูพวก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
08-5469-9871
thumbs
นางสาวศิริวรรณ ตั้งพิทักษ์ไกร
เจ้าพนักงานธุรการ
08-9617-8327
thumbs
นางสาวพัณณภัส เดชาติวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Share on Line
Share on Pinterest