thumbs
นายจรินทร์ เรืองสังข์
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นายสุวิทย์ มาลีวรรณ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
-
thumbs
นายศรายุทธ แก้วกลม
สถาปนิกปฏิบัติการ

thumbs
นายทวีรัฐ ขันโท
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

thumbs
นายประวิทย์ ประทุมหวล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

thumbs
นายจักรพงษ์ พรสวัสดิ์
นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการ

thumbs
นายอนันต์ ตั้งวิรุฬห์วณิชย์
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

thumbs
นายสรยุทธ เสนาภักดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

thumbs
นางทิพวรรณ คูณเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสุเพ็ญ เกษมสุข
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวชนาภา สิมศิลา
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest