thumbs
นายคณพศ เทพบุตร
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
-
thumbs
นางชลกร วิทจิตร
นักวิชาการคลังชำนาญการ

default
นายอติชาติ ตั้งพิทักษ์ไกร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นางจารุวรรณ ศรีใส
นักวิชาการคลังชำนาญการ

thumbs
นางสาวสิริกรานต์ ทองปัญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

thumbs
นางสาวนันธินุช บุญถูก
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวสุดาภร์ สร้อยภาพ
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวศรีสุดา ชมภู
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง

thumbs
นายกิตติกร แช่มชื่น
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

thumbs
นางสาวสุปรียา ศรีสวัสดิ์
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวสร้อยสุณี เงาศรี
คนงานทั่วไป

thumbs
นางบัวลอย เงาศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

Share on Line
Share on Pinterest