thumbs
นางประยูร ไพรมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นางจำปา พวงสุข
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
-
thumbs
นางสิริกร คมศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-
thumbs
นางฐิภาพัทธ์ ทัพพ์อภิโชติ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

thumbs
นางวัลภา เลิศโชติทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
-
thumbs
นางสาวณภัชชา กันทะวงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
-
thumbs
นางสาวรำไพพร สุโพธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-
thumbs
นางสุภาวดี ถานะ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
-
thumbs
นายวชิราวุฒิ ธรรมทวี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
-
thumbs
นางสาวสุชัญญา โคสารคุณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
-
thumbs
นางสาวพิมพ์นิชา ปางสุข
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
-
thumbs
นางสาวปณิสรา พลชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
-
thumbs
นายเฉลิมพล มรรคสันต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
-
thumbs
นางสาวบุญสิตา พิมพ์ทราย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
-

Share on Line
Share on Pinterest