thumbs
นายสมภพ สังข์สุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

thumbs
ปณิตฐา บริพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

thumbs
นางประยูร ไพรมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นางสุจิตรา แก้วลา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

thumbs
นายจรินทร์ เรืองสังข์
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นายพรนิรันดร์ จัยสิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
นางเตือนใจ ตรองจิต
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ

Share on Line
Share on Pinterest