thumbs
นายธนัตถ์ ชโลธร
ประธานสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
045663480ต่อ102
thumbs
นางสาวอรอนงค์ รุจิรารังสรรค์
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0933216981
thumbs
นางสาวณัฐสุดา หลอมทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0652385779
thumbs
นายทำเนียบ คำหอม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0867898040
thumbs
นางขันเงิน โถตะบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0872444787
thumbs
นายสมศักดิ์ หลอมทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0862651240
thumbs
นายวีระพล จักขุพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0819674609
thumbs
นางอรวรรณ เซลี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

thumbs
นายชัยวัฒน์ ดรุณพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0819670812
thumbs
นายพรหมมา พาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0874515377
thumbs
ร้อยตำรวจโทสมอง พงษ์ชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0844795166
thumbs
นายสังเวียน อินอร่าม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0895824171
thumbs
นายสุรยุทธ์ กองทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
093825798x
thumbs
นางอุไรวรรณ แก้วเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
0810695412

Share on Line
Share on Pinterest