การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

http://kantharalak.go.th/public/texteditor/data/index/menu/252

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

http://kantharalak.go.th/public/person/data/chart/structure_id/5/menu/433

O3 อำนาจหน้าที่
 

http://kantharalak.go.th/public/texteditor/data/index/menu/596

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

http://kantharalak.go.th/public/list/data/datacategory/catid/55/menu/290

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

http://kantharalak.go.th/public/texteditor/data/index/menu/622

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

http://kantharalak.go.th/public/rss/data/rules/menu/457

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

http://kantharalak.go.th/public/list/data/index/menu/276/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
 

http://kantharalak.go.th/public/webboard/data/addtopic/forum_id/4/menu/329

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แสดงเมนู กระดานกระทู้/สนทนา ในหน้าหลักของเว็บไซต์ เป็นเมนูย่อยของหัวข้อ บริการประชาชน/พนักงาน

O9 Social Network
 

https://www.facebook.com/349009415192644/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แสดง Block Facebook ในหน้าหลักของเว็บไซต์ ตำแหน่งใต้ banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน

 
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

http://kantharalak.go.th/public/list/data/datacategory/catid/55/menu/290

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รอลิงก์

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

http://kantharalak.go.th/public/list/data/index/menu/601

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

http://kantharalak.go.th/public/list/data/index/menu/606

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รอลิงก์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รอลิงก์
O17 E-Service
 

https://eservice.kantharalak.go.th/public/oss/data/list/

 

https://eservice.kantharalak.go.th/public/oss/data/list/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดงแถบเมนู E-Service ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ ตำแหน่ง ใต้ภาพนายกเทศมนตรี

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ด้วยระบบสมาชิก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รอลิงก์
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รอลิงก์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รอลิงก์
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

http://kantharalak.go.th/public/list/data/index/menu/278/

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
  รอลิงก์
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รอลิงก์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รอลิงก์
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รอลิงก์
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รอลิงก์
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รอลิงก์
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รอลิงก์
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://kantharalak.go.th/public/complaint/data/index/menu/460/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดง banner ร้องเรียนทุจริต ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ ในตำแหน่ง ใต้แถบ banner หนังสือราชการ/ บน block แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  รอลิงก์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

http://kantharalak.go.th/public/webboard/data/addtopic/forum_id/4/menu/329

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ ในตำแหน่ง ใต้แถบ banner หนังสือราชการ/ บน block Facebook

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  รอลิงก์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รอลิงก์
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รอลิงก์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  รอลิงก์
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รอลิงก์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รอลิงก์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

http://kantharalak.go.th/public/list/data/detail/id/1002/menu/290/catid/19/page/1

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รอลิงก์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รอลิงก์
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  รอลิงก์

Share on Line
Share on Pinterest