วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

วิสัยทัศน์

          "กันทรลักษ์เมืองน่าอยู่ 
           คนมีความรู้คู้คุณธรรม
           ก้าวนำด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจดี
           ทุกชีวีอยู่ดีมีสุข"

พันธกิจ 
          1. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้พึ่งตนเอง เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
          2. เสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมเมืองที่น่าอยู่
          4. การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย พัฒนาด้านการเมืองการปกรองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
          5. การพัฒนาการบริหารจัดการภาพรัฐที่มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์
          1.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
          2. การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเมือง
          4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
          5. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

Share on Line
Share on Pinterest