กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งานคือ

  งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ด้านสวัสดิการสังคม
 • ด้านสุสานและฌาปนสถาน
 • ด้านพัฒนาชุมชน
 • ด้านจัดระเบียบชุมชน
 • ด้านการกีฬาและสันทนาการ

  งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้สูงอายุ
 • การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
 • การให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
 • การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริม  สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
 • การสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัยให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
 • การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ
 • การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์
 • การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 • การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ด้านฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
 • ด้านพัฒนาสตรีและเยาวชน
 • ด้านสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
 • ด้านสวนสาธารณะ
 • งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

 

Share on Line
Share on Pinterest