กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารวิชาการศึกษางานเทคโนโลยีทางการศึกษางานจัดการศึกษางานทดสอบและประเมินตรวจวัดผลงานบริการและบำรุงสถานศึกษางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชนการสนับสนุนบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่เพื่อการศึกษาส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารงานบุคคล 

  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานบริหารการศึกษา 
 • งานวางแผนและสถิติ 
 • งานการเงินและบัญชี

  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานกิจการศาสนา
 • งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานกิจการเด็กและเยาวชน
 • งานกีฬาและนันทนาการ 

  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานจัดการศึกษา
 • งานพลศึกษา
 • งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
 • งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
 • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

Share on Line
Share on Pinterest