กองช่าง มีผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง6) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของกองช่างโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารงานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องการควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิงงานสวนสาธารณะงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
 • งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
 • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า
 • งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • งานควบคุมพัสดุด้านโยธา
 • งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
 • งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานการวางผังเมืองของเทศบาล
 • งานออกแบบและเขียนแบบ
 • งานสถาปัตยกรรม
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
 • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ
 • งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
 • งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานสารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่างเทศบาลตำบลซำสูง
 • งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง
 • งานการเงินและบัญชีของกองช่าง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest